Statut

Stowarzyszenie  Wykonawców Hydroizolacji i Renowacji w Budownictwie

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie  Wykonawców  Hydroizolacji  i Renowacji w Budownictwie”; w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piaseczno . Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ  II

CELE STOWARZYSZENIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest promowanie profesjonalnego wykonawstwa robót budowlanych, w szczególności w zakresie prac hydroizolacyjnych oraz renowacyjnych.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

a)    wszechstronne propagowanie  rzetelnego wykonawstwa robót hydroizolacyjnych i renowacyjnych w oparciu o systemy materiałowe,

b)    propagowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu hydroizolacji i renowacji w budownictwie,

c)    opracowanie i propagowanie systemu standardów wykonawczych i kontroli odbioru robót hydroizolacyjnych i renowacyjnych, zapewniających ich wysoką jakość,

d)    tworzenie forum wymiany poglądów oraz doradztwo techniczne,

e)    współpracę z innymi podmiotami w zakresie zbierania i wymiany doświadczeń w dziedzinie hydroizolacji i renowacji w budownictwie,

f)     reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec innych podmiotów, w szczególności wobec producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych.


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a)    zwyczajnych,

b)    wspierających,

c)    honorowych.

d) nadzwyczajnych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która :

a)    złoży deklarację członkowską na piśmie;

b)    przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkiem zwyczajnym można stać się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty złożenia deklaracji przez osobę ubiegającą się o status członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym można stać się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty złożenia deklaracji przez osobę ubiegającą się o status członka wspierającego Stowarzyszenia.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek co najmniej 10-ciu członków Stowarzyszenia.

8 1. Członkiem  nadzwyczajnym Stowarzyszenia jest Pan Robert Krawczyk.

Nowym członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać jedynie członek zwyczajny Stowarzyszenia wyróżniający się aktywną działalnością na rzecz Stowarzyszenia. Uzyskanie statusu członka nadzwyczajnego wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a)     Złożenia przez kandydata wniosku o przyznanie statusu członka nadzwyczajnego,

b)     Uzyskania pozytywnej rekomendacji ze strony Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz większości członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia,

c)      Po spełnieniu powyższych warunków, podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyznaniu statusu członka nadzwyczajnego Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b)    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

d)    zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, w tym w szczególności uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków;

b)    przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

c)    regularnego opłacania składek członkowskich.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

13 1 . Członkowie nadzwyczajni mają takie same prawa i obowiązku jak członkowie stowarzyszenia. Ponadto przysługują im dodatkowe uprawnienia przyznane im w dalszej części statutu.

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)    pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Stowarzyszenia  Zarządowi Stowarzyszenia;

b)    wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:

1 -z powodu naruszenia statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

2 -z powodu braku zaangażowania w działalność Stowarzyszenia,

3 -z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy,

4 -na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, umotywowany okolicznościami, o których mowa w pkt (1) – (4) powyżej;

c)    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

d)    śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Podpunkt b) niniejszego punktu nie ma zastosowania względem członków nadzwyczajnych.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

16. Składki członkowskie wnoszone są w okresach miesięcznych. Wysokość i termin opłacania składek ustala Walne Zgromadzenie Członków.


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)    Walne Zgromadzenie Członków;

b)    Zarząd;

c)    Komisja Rewizyjna.

 1. 2.     Członkowie poszczególnych organów Władz Stowarzyszenia powoływani są na czas nieokreślony i sprawują swoje funkcje do momentu ich odwołania , złożenia rezygnacji lub śmierci.
 2. Członek Zarządu Stowarzyszenia nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej. Członek Zarządu oraz członek Komisji Rewizyjnej jest obowiązany wyłączyć się od głosowania przy podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących jego osoby.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i nadzwyczajni,

b)    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia, listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez członka Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, w którym Zarząd podaje datę, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków .
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub członka nadzwyczajnego.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte bezwzględną większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu, i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 1 (jednej) godziny po pierwszym terminie.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)    uchwalania zmian statutu Stowarzyszenia,

c)    wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej ,

d)    udzielanie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)    udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,

f)     rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g)    uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

h)    uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń członków na rzecz Stowarzyszenia,

i)     podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

j)     rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)     uchwalanie regulaminu Zarządu oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej,

m)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

n)    podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

91. Uchwały w sprawach wymienionych w punkcie 9. powyżej w podpunktach: b), c), h) i m) wymagają dla swej ważności aprobaty większości członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia.

10. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

11. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu oraz każdy z członków Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.

 

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu. Szczegółowe zasady procedowania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalany przez Walne Zgromadzenie Członków.

13. Do kompetencji Zarządu należą:

a)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)    sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,

d)    sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

e)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, z tym że rozporządzanie i obciążanie majątku spółki na kwotę minimum 20.000 złotych wymaga uprzedniego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków,

f)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)    przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok. Szczegółowe zasady procedowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej, uchwalany przez Walne Zgromadzenie Członków.

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie działalności  Stowarzyszenia,

b)    ocena pracy Zarządu, w tym opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu Członków rocznego sprawozdania Zarządu z jego działalności oraz bilansu rocznego Stowarzyszenia,

c)    składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków z przeprowadzonych kontroli ,

d)    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

e)    składanie wniosków o odwołanie wszystkich bądź niektórych członków Zarządu,

f)     składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu,

g)    składanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Uzupełnienie składu organu Stowarzyszenia w powyższym trybie może nastąpić jedynie za zgodą większości członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)    ze składek członkowskich,

b)    z darowizn, spadków, zapisów,

c)    z dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.

d)    dochodów z własnej działalności gospodarczej

 1. Stowarzyszenie może prowadzić następującą działalność gospodarczą:

a) badania i analizy techniczne

b) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

c) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych

d) działalność w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego

e) pozaszkolne formy kształcenia

3.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

4.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.     Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania oraz za aprobatą większości członków nadzwyczajnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji, wybiera likwidatorów oraz wskazuje przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach .

 

 

 

 

Nie musisz wiedzieć jak, ważne że właśnie znalazłeś kogoś kto wie